ലോകം ഭയപെട്ട 1.5 ഡിഗ്രിക്കു മുകളിലേക്കുള്ള താപ വർധന 2022 ൽ സംഭവിച്ചേക്കാം !
കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിലെ അതി നിർണ്ണായക ഉഷ്മാവ് വർധന 1.5 ഡിഗ്രിക്കു താഴെ നിർത്താൻ ഉതകുന്ന ചർച്ചകൾ തുടരുമ്പോൾ തന്നെ,2022 നും 2026 നും ഇടയ്ക്ക് 1.5 ഡിഗ്രി ഒരിക്കലെങ്കിലും കടക്കാവുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെ ന്നാണ് വാർത്തകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

 

കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഇന്റർ ഗവൺമെ ന്റൽ പാനൽ പറയുന്നത്,കാലാവസ്ഥാ സംബന്ധമായ അപക ടസാധ്യതകൾ വർധിക്കുന്നു എന്നാണ്.

 

2021-ൽ, ആഗോള കാലാവസ്ഥാ നിലയെക്കുറിച്ചുള്ള താൽ ക്കാലിക World Materiology Report അനുസരിച്ച്,ആഗോള ശരാശരി താപനില വ്യാവസായികത്തിന് മുമ്പുള്ള അടിത്തറ യേക്കാൾ 1.1 °C ആയിരുന്നു.2021-ലെ ആഗോള കാലാവസ്ഥാ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് ഈ മാസം പുറത്തിറങ്ങും.

 

2021-ന്റെ തുടക്കത്തിലും അവസാനത്തിലുമുള്ള "ലാ നിന" പ്രതിഭാസം ആഗോള താപനിലയെ തണുപ്പിക്കുവാൻ സഹാ യിച്ചു.ഇത് താൽക്കാലികം മാത്രമായിരുന്നു.ദീർഘകാല ആഗോള താപന പ്രവണത മാറുന്നില്ല.എൽ നിനോ(2016-ൽ ചെയ്‌തതു പോലെ)താപനിലയെ  വർദ്ധിപ്പിക്കും.ഇത് ഇതു വരെ രേഖ പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ചൂടേറിയ വർഷമാണ്.

 

2022 നും 2026 നും ഇടയിൽ ഓരോ വർഷവും ശരാശരി ആഗോള ഉപരിതല താപനില 1.1 - 1.7 ഡിഗ്രിക്ക് ഇടയിൽ വ്യാവസായിക കാലത്തെക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കുമെന്ന് പ്രവചിക്കപ്പെടുന്നു.2022 നും 2026 നും ഇടയിൽ കുറഞ്ഞത് ഒരു വർഷമെങ്കിലും ആഗോള ഉപരിതല താപനില 1.5 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനു മുകളിൽ വ്യാവസായിക കാലത്തെക്കാൾ കൂടുതലാകാനുള്ള സാധ്യത(48%) ഉണ്ട്.ഈ പരിധി കവിയുന്ന അഞ്ച് വർഷത്തെ ശരാശരിയുടെ ഒരു ചെറിയ സാധ്യത (10%) മാത്രമേയുള്ളൂ.

 

2022 നും 2026 നും ഇടയിൽ കുറഞ്ഞത് ഒരു വർഷമെങ്കിലും റെക്കോർഡിലെ ഏറ്റവും ചൂടേറിയ വർഷമായ 2016 നെ കവച്ചുവെയ്ക്കാനുള്ള സാധ്യത 93% ആണ്.2022-2026 ലെ അഞ്ച് വർഷത്തെ ശരാശരി കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തേ ക്കാൾ(2017-2021)കൂടുതലായിരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും 93% ആണ്.

ആർട്ടിക് താപനില 1991-2020 ശരാശരിയുമായി താരതമ്യപ്പെ ടുത്തുമ്പോൾ,അടുത്ത അഞ്ച് വടക്കൻ അർദ്ധ ഗോളത്തിലെ വിപുലീകൃത ശൈത്യകാലങ്ങളിൽ ശരാശരി ആഗോള താപ നില കുതിപ്പ്  മൂന്നിരട്ടി കൂടുതലായിരിക്കുമെന്ന് പ്രവചിക്ക പ്പെടുന്നു.

 

1991-2020 ലെ ശരാശരിയെ അപേക്ഷിച്ച് 2022ൽ തെക്കു പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പിലും തെക്കു പടിഞ്ഞാറൻ വടക്കേ അമേരിക്കയിലും വരണ്ട അവസ്ഥയ്ക്കും വടക്കൻ യൂറോപ്പ്, സഹേൽ,വടക്ക്- കിഴക്കൻ ബ്രസീൽ,ഓസ്‌ട്രേലിയ എന്നിവിട ങ്ങളിൽ ഈർപ്പമുള്ള അവസ്ഥയ്ക്കും സാധ്യത സൂചിപ്പി ക്കുന്നു.

 

1991-2020 ലെ ശരാശരിയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ 2022-2026 മെയ് മുതൽ സെപ്തംബർ വരെയുള്ള കാലയള വിലെ പ്രവചിക്കപ്പെട്ട മഴ,സഹേൽ,വടക്കൻ യൂറോപ്പ്, അലാസ്ക,വടക്കൻ സൈബീരിയ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഈർപ്പ മുള്ള അവസ്ഥയ്ക്കും ആമസോണിലെ വരണ്ട അവസ്ഥ യ്ക്കും സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.

 

1991-2020 ലെ ശരാശരിയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നവംബർ മുതൽ മാർച്ച് വരെയുള്ള 2022/23-2026/27 ഉഷ്ണ മേഖലാ പ്രദേശങ്ങളിൽ വർദ്ധിച്ച മഴയും ഉപ ഉഷ്ണമേഖലാ പ്രദേശങ്ങളിൽ മഴ കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു.

 

 

ലോക കലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷകർ ഭയപ്പെട്ട 1.5 ഡിഗ്രി ഊഷ്മാവ് വർധന ഒരു വർഷമെങ്കിലും(2022 നും 2026 നും ഇടയിൽ) സംഭവിക്കാമെന്നത് വലിയ തിരിച്ചടികൾക്കു കാരണമാകും. കേരളം , സുന്ദർബാൻ പോലെ ഏറെ നിർണ്ണായക പ്രദേശങ്ങ ളിൽ അവയ്ക്കുണ്ടാക്കാവുന്ന ആഘാതങ്ങൾ ചെറുതായിരി ക്കില്ല.

Green Reporter

Green Reporter Desk

Visit our Facebook page...

Responses

0 Comments

Leave your comment